Nuomos sąlygos

NUOMOS SUTARTIS

Lukas Jasaitis, registracijos adresas Kalvarijų 184-35, Vilnius, toliau vadinamas Nuomotoju.

ir

Klientas, rezervavęs telefoną ir patvirtinęs jog susipažino su šiomis sąlygomis, toliau vadinamas Nuomininku

toliau abi šalys vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

Nuomojamas daiktas: Telefonas / audio sveikinimų knyga (toliau – nuomojamas daiktas)

I DALIS. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

1. Nuomotojas suteikia teisę Nuomininkui laikinai atlygintinai naudotis audio sveikinimų knyga (toliau – Nuomojamas daiktas). Nuomotojas pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti išnuomoti Įrangą potencialiam nuomininkui.

2. Nuomotojas kartu su Nuomojamu daiktu pateikia Nuomininkui instrukcijas, kurios reikalingos norint tinkamai naudoti Nuomojamą daiktą.

3. Nuomotojas kartu su Nuomojamu daiktu nuomoja ir dvi micro SD korteles, rėmelį su instrukcijomis svečiams bei transportavimo dėžę su putoplasto formomis viduje.

4. Nuomotojas patvirtina, kad Nuomojamas daiktas yra techniškai tvarkingas, yra tinkamas naudoti pagal paskirtį, sukomplektuotas, akivaizdžių ir (ar) paslėptų defektų neturi.

5. Nuomotojas patvirtina, kad Nuomojamas daiktas jam priklauso nuosavybės teise, nėra įkeistas, taip pat nėra jokių apribojimų dėl Nuomojamo daikto naudojimo, disponavimo, valdymo, jokie tretieji asmenys nėra pareiškią jokių pretenzijų dėl Nuomojamo daikto bei joks ginčas teisme nevyksta dėl jo.

6. Nuomininkas išsinuomoja Nuomojamą daiktą skirtą įrašyti sveikinimus, balso žinutes. Nuomojamas daiktas gali būti naudojamas tik tokiu būdu, kuris yra suderinamas ir neprieštarauja šiame punkte nurodytam naudojimo tikslui. Nuomojamas daiktas neturi būti ardomas, perdažomas ar kitaip modifikuojamas. Micro SD kortelės negali būti išiminėjamos, keičiamos ar modifikuojamos.

7. Nuomininkas pripažįsta, kad Įranga gali būti naudota ir gali turėti kosmetinių defektų. Tačiau Nuomotojas garantuoja, kad Įranga, nauja ar naudota, bus tinkamos eksploatacinės būklės, kai bus išnuomota Nuomininkui. 

8. Nuomininkas privalo per 6 valandas nuo Įrangos gavimo pranešti Nuomotojui apie bet kokį tokios Įrangos gedimą ir/ar tariamą sugadinimą. Tuo atveju, kai Įranga neveikia ir/ar sugadinta kitaip, nei dėl Nuomininko aplaidumo ar tyčinių veiksmų, Nuomininkas neturi bandyti pats remontuoti ar modifikuoti įrangos. Nuomininkas privalo grąžinti tokią neveikiančią Įrangą Nuomotojui, o Nuomotojas arba pakeis neveikiančią Įrangą veikiančia ekvivalentu arba grąžins visus Nuomininko sumokėtus nuomos mokesčius. Visos tokiu būdu grąžintos neveikiančios Įrangos nuomos mokesčiai pradedami mokėti nuomininkui gavus pakaitinę Įrangą. 

9. Nuomotojas išsiųs Įrangą Nuomininkui, kai tik ji bus prieinama. Gali būti atvejų, kai užsakytos Įrangos nuomininko sandėlyje nebeliks, todėl Nuomininko užsakymo įvykdymas užtruks. Nuomotojas nesuteikia garantijų dėl įrangos prieinamumo. Bet koks Nuomotojo pateiktas prieinamumo įvertinimas yra pagrįstas prielaida, kad kiekvienas Nuomotojo klientas grąžina Įrangą per nustatytą Nuomos laikotarpį. Nuomotojas informuos Nuomininką apie bet kokią Nuomininko užsakytą Įrangą, kurios nėra sandėlyje ir kurios negalima nedelsiant išsiųsti. Jei Įrangos nėra sandėlyje Nuomininkas gali atšaukti užsakymą bet kuriuo metu prieš išsiuntimą. Kelių prekių užsakymo atveju Nuomotojas stengsis visus užsakyme nurodytus produktus išsiųsti vienu metu. Įranga, kurios nėra kitos Įrangos išsiuntimo metu, bus siunčiama tada, kai ji taps prieinama, nebent Nuomininkas praneštų Nuomotojui apie savo alternatyvius pageidavimus šiuo tikslu. Nuomininkas turės mokėti tik už Įrangą, esančią konkrečioje siuntoje. 

II DALIS. NUOMOS TERMINAS

1. Nuomojamo daikto nuoma prasideda nuo Nuomotojo Nuomojamo daikto perdavimo kurjerių tarnybai ir baigiasi po 72 valandų nuo Kliento nurodytos renginio datos. Nuomojamas daiktas pristatomas likus ne mažiau nei 24 valandoms iki renginio.

2. Nuomininkas grąžina Nuomojamą daiktą naudodamas nuomotojo pateiktą siuntimo lipduką. Jei Nuomojamas daiktas negrąžinamas per numatytą grąžinimo laiką, Nuomotojas pasilieka teisę imti iš Nuomininko papildomą mokestį. Nuomininkas suteikia Nuomotojui leidimą susisiekti su juo el. paštu, telefonu arba tekstiniu pranešimu dėl informacijos apie nuomą ar nuomos būseną.

III DALIS. NUOMOJAMO DAIKTO PERDAVIMAS

1. Ši Sutartis kartu yra laikoma ir Nuomojamo daikto priėmimo-perdavimo aktu. Nuomininkas pasirašydamas Sutartį patvirtina, kad Nuomotojas jam perdavė Nuomojamą daiktą, kuris yra tinkamas naudoti pagal Sutarties I dalies 6 punkte nurodytą paskirtį. Taip pat Šalys patvirtina, kad Nuomojamas daiktas yra kokybiškas, pilnai sukomplektuotas ir atitinkantis Sutarties I dalies 1 punkte nurodytus požymius. Kartu su nuomojamu daiktu perduodama nuomai ir I dalies 6 punkte išvardyti daiktai. Šiuos daiktus nuomininkas taip pat privalo grąžinti sveikus ir tvarkingus.

2. Nuomojamas daiktas išsiunčiamas Nuomininko nurodytu adresu ir grąžinimas Nuomotojo nurodytu adresu.

IV DALIS. NUOMOS MOKESTIS IR ATSISKAITYMO TVARKA

1. Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui visą sumą nurodytą interneto svetainėje iš anksto – dar prieš išsiunčiant nuomojamą daiktą. 

2. Nuomos mokestis privalo būti sumokėtas pavedimu arba grynais pinigais per 24 valandas nuo rezervacijos.

V DALIS. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

1. Nuomotojas:

1.1. įsipareigoja vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis perduoti Nuomininkui Nuomojamą daiktą bei jam naudoti reikalingus dokumentus bei informaciją ir suteikti teisę juo naudotis Sutartyje numatytą laikotarpį.

2. Nuomininkas:

2.1. Įsipareigoja saugiai ir rūpestingai savo sąskaita eksploatuoti Nuomojamą daiktą.

2.2. neturi teisės subnuomoti Nuomojamą daiktą ar kitu pagrindu leisti juo naudotis tretiesiems asmenims, nebent būtų gavęs išankstinį Nuomotojo raštišką sutikimą.

2.3. turi teisę perleisti savo teises ir pareigas, atsiradusias iš Sutarties, įkeisti nuomos teisę ar perduoti ją kaip turtinį įnašą ar kitaip ją suvaržyti tik gavęs išankstinį rašytinį Nuomotojo sutikimą.

2.4. Grąžinti sveiką ir tvarkingą nuomojamą daiktą kartu su jį lydinčiais daiktais paminėtais I dalyje 3 punkte.

VI DALIS. SANKCIJOS UŽ SUTARTIES NUOSTATŲ NESILAIKYMĄ

1. Nuomotojas supranta, kad daiktas gali turėti nedidelių kosmetinių įbrėžimų, tačiau Nuomininkas sugadinęs daiktą (sudaužęs, įskėlęs, apliejęs vandeniu, apdeginęs ar dėl neatsargaus naudojimo kitaip pažeidęs, kai daiktas tampa netinkamu naudoti ir/ar nuomoti) privalo atlyginti nuostolius – sumokėti 800 € baudą.

2. Nuomotojas supranta, kad transportavimo dėžės gali turėti kosmetinių palamdymų ar įbrėžimų, tačiau Nuomininkas sugadinęs (suplėšęs, sulaužęs, sudaužęs ar kitaip sugadines) arba negražinęs dėžių, micro SD kortelių ar rėmelio su instrukcijomis, privalo atlyginti nuostolius – 100€ už transportavimo dėžes, 10€ už rėmelį ir 40€ už Micro SD kortelę. Negrąžinus micro SD kortelių, Nuomotojas neturi galimybės atsiųsti įrašų Nuomininkui, todėl šis to reikalauti negali. Neatlyginus nuostolių, Nuomotojas pasilieka teisę neatsiųsti įrašų nuomininkui.

3. Nuomininkas vėluojantis grąžinti Nuomojamą daiktą per šioje sutartyje nustatytą laiką privalo sumokėti 10€ delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Jei vėlavimas ilgesnis nei savaitė, Nuomininkas privalo atlyginti Nuomotojo patirtus nuostolius susidariusius dėl neišnuomoto daikto – sumą lygią vienai nuomos kainai (119€) už kiekvieną pradelstą savaitę.

VII DALIS. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

1. Sutartis įsigalioja nuo rezervacijos užpildymo ir pateikimo interneto svetainėje.

2. Sutartis gali būti vienašališkai bet kada nutraukta kiekvienos iš šalių sprendimu, jeigu yra patenkinamos visos žemiau nurodytos sąlygos:

2.1. viena iš šalių neįvykdė ar įvykdė netinkamai vieną ar daugiau prievolių, kylančių iš šios sutarties; ir

2.2. nukentėjusiai šaliai raštu pareikalavus įvykdyti prievolę ar ištaisyti vykdymo trūkumus, kita šalis per nukentėjusios šalies nustatytą protingą terminą to nepadaro.

3. Jeigu Sutartis buvo nutraukta prieš terminą, Sutartį pažeidusi šalis kitai šaliai privalo atlyginti visus dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

VIII DALIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Iš šios Sutarties kylantys ginčai yra sprendžiami abipusių derybų keliu arba kreipiantis į teismą.

2. Santykiams, kylantiems iš šios Sutarties, reguliuoti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.